Regulamin

REGULAMIN SKLEPU ONLINE

https://www.craft-cord.com

Regulamin obowiązuje od 4 stycznia 2021 r

§ 1

Stosowane definicje

  1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.craft-cord.com za pośrednictwem, którego Kupujący może dokonywać zakupów Produktów i Usług, dostępnych w sklepie.
  2. Sprzedawca – Łukasz Domański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Craft Cord Łukasz Domański, ul. Piastowska 22, 55-200 Marcinkowice, NIP: 912 186 41 93, REGON: 387845312
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu.
  4. Polityka prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych, jak i prawa osób, których dane dotyczą.
  5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prywatna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedawcy zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. Klient-Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca u Sprzedawcy zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy zakup nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  8. Kupujący – zarówno Klient, Klient-Konsument jak i Konsument.
  9. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych Kupujących jest Sprzedawca.
  10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zakupu w formie elektronicznej dostępnego na stronie internetowej Sklepu, w tym zapoznanie się z Regulaminem sklepu online oraz akceptacja jego treści.
  11. Towar – wszystkie produkty fizyczne dostępne w sklepie.
  12. ‎Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od Sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodną z umową) lub prawną kupionego produktu.
  13. Gwarancja – dobrowolne oświadczenie dotyczące jakości Towaru przez Gwaranta. Wskazuje obowiązki Gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy sprzedany Towar nie ma właściwości  określonych w oświadczeniu gwarancyjnym.
  14. Gwarant – przedsiębiorca, który złożył oświadczenie gwarancyjne.
  15. Konto – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę. Kupujący może dobrowolnie zarejestrować się w Sklepie, w szczególności w celu korzystania z dalszych usług Sklepu.
  16. Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

§ 2

Postanowienia ogólne

  1. Ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto.
  2. Sprzedawca jest płatnikiem VAT.
  3. Sprzedawca wystawia fakturę VAT.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar wolny od wad.
  5. Kupujący jest zobowiązany stosować Towar oferowany przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
  6. Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są nowe.
  7. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z wymogami technicznymi niezbędnymi do korzystania z Usług, zawartymi w dalszej części Regulaminu (§ 13).

§ 3

Formy płatności

  1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:
   a) przelew tradycyjny na konto Sprzedawcy nr: 68 1090 2835 0000 0001 4739 7005 w Santander Bank Polska S. A. w terminie 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
   b) płatność online – przedpłata online przelewem bankowym lub kartą Visa, Mastercard poprzez zewnętrzny system płatności PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod nr IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer NIP: 779 23 08 495, REGON: 300523444, z terminem płatności do 3 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia.
   c) płatność za pobraniem – opcja płatności dostępna w przypadku zamówienia Towaru, polegająca na uiszczeniu przez Kupującego płatności przy odbiorze Towaru.

§4

Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Aby zamówić Produkt za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową Sklepu, np. https://www.craft-cord.com/sklep, a następnie wybrać Towar postępując zgodnie z informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
  2. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Kupującego następujących czynności:
   a) dodania Towaru do koszyka
   b) wypełnienie formularza zamówienia takimi danymi, jak imię i nazwisko lub nazwa Kupującego
   c) podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłane potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży
   d) wskazania danych wystawienia rachunku lub faktury, jeśli Kupujący chce ją otrzymać, w tym podania innych danych potrzebnych do rozliczenia jak nr NIP, nazwa podmiotu na który ma zostać wystawiona faktura lub rachunek.
   e) wybór formy płatności
   f) akceptacja Regulaminu sklepu
   g) potwierdzenie woli zawarcia umowy, w tym wybranie przycisku “Zamawiam”
  3. Po podaniu przez Kupującego wszystkich danych niezbędnych do złożenia zamówienia, wyświetli się podsumowanie zamówienia.
  4. Zamówienie wysłane przez Kupującego jest oświadczeniem woli Kupującego zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego regulaminu.
  5. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia, które stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży obejmującej Towar. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości od Sprzedawcy.

§ 5

Termin realizacji zamówienia i dostawa Towarów

  1. Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w terminie 3 dni roboczych, licząc od następnego, w którym sprzedający otrzyma płatność. Termin realizacji zamówień specjalnych (np. sznur w jednym kawałku) jest ustalany indywidualnie podczas składania zamówienia.
  2. Do terminu realizacji Zamówienia nie wlicza się czas dostawy Towarów, który jest uzależniony od wybranego przez Kupującego sposobie dostawy.
  3. Koszt i Czas dostawy podane są do wiadomości Kupującego przed wysłaniem przez niego zamówienia.
  4. Koszt dostawy związany jest z wyborem sposobu dostawy przez Kupującego.
  5.  Kupujący ma do wyboru kilka możliwości sposobu dostawy w tym:
   a) Inpost Paczkomat – 13 zł, czas dostawy 2 dni
   b) Inpost Paczkomat pobranie  – 15 zł, czas dostawy 2 dni
   c) Inpost Kurier  – 15 zł, czas dostawy 2 dni
   d) Inpost Kurier pobranie – 17 zł, czas dostawy 2 dni
   e) DPD Kurier – 16 zł, czas dostawy 2 dni
   f) DPD Kurier pobranie – 19 zł, czas dostawy 2 dni
  6. Dostawa towarów ogranicza się do wysyłki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  7. W przypadku gdy przy odbiorze Towaru Kupujący stwierdzi uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, niekompletność przesyłki, niezgodność zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia, jest upoważniony do odmowy przyjęcia przesyłki i niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.
  8. Jeśli jest to możliwe Kupujący może w razie uszkodzeń sporządzić protokół uszkodzeń w obecności przedstawiciela Dostawcy (np. kurier). Przyspieszy to postępowanie reklamacyjne, ale nie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń.
  9. Przy zakupach przekraczających 250 zł Kupujący otrzymuje darmową dostawę.

§ 6

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsumentowi i Klientowi-Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Wyjątki od odstąpienia od umowy zostały podane w dalszej części Regulaminu (§ 7).
  3. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu objęcia przez Konsumenta i Klienta-Konsumenta w posiadanie Towaru.
  4. Do zachowania termin u na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie emaila do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem na adres: biuro@craft-cord.com
  5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać na adres e-mail: biuro@craft-cord.com
  6. Konsument lub Klient-Konsument może skorzystać z Formularza odstąpienia od umowy, udostępnionego przez Sprzedawcę lub wykorzystać załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  7. Konsument lub Klient-Konsument może także sporządzić własnoręcznie pismo odstąpieniu od umowy, przy czym za niezbędne uważa się co najmniej:
   a) dane identyfikacyjne i adresowe Konsumenta
   b) nazwę lub symbol zwracanego Towaru
   c) datę otrzymania Towaru przez Kupującego
   d) nr rachunku bankowego lub inny sposób zwrotu kosztów przez Sprzedawcę.
  8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  9. W przypadku wysłania przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.
  10. W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

§ 7

Wyjątki od odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z artykułem 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
   a) o świadczenie usług , jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci on prawo do odstąpienia od umowy,
   b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
   i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialny, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.

§ 8

Zwrot środków i odesłanie Towaru

  1. Sprzedawca zwróci środki pieniężne wpłacone przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Klienta-Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Klient-Konsument, chyba że Konsument lub Klient-Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrócenia środków.
  2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków pieniężnych otrzymanych od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta do momentu otrzymania towaru od Konsumenta lub Klienta-Konsumenta lub dostarczeniu przez niego dowodu odesłania Towaru.
  3. Konsument lub Klient-Konsument powinien zwrócić Towar niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot należy kierować na dres siedziby Sprzedawcy.
  4. Konsument lub Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu powstałe w wyniku korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
  5. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki pobraniowej z Towarem, Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego kosztami wysyłki, odesłania i magazynowania Towaru (dalej jako: “Koszty”) na poniższych zasadach:
   a) Sprzedawca wyśle Kupującemu na adres mailowy wiadomość z zapytaniem czy Kupujący wyraża wolę powtórnego dostarczenia towaru,
   b) Jeżeli Kupujący wyrazi wolę ponownego dostarczenia Towaru – zostanie przez Sprzedającego obciążony Kosztami,
   c) Jeżeli Kupujący zrezygnuje z powtórnego dostarczenia Towaru – Sprzedawca będzie uprawniony do obciążenia Kupującego Kosztami, a także podjęcia działań mających na celu odstąpienie od umowy sprzedaży oraz do dochodzenia naprawienia szkody, w tym zwrotu Kosztów
   d) Jeżeli Kupujący w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości od Sprzedawcy nie udzieli odpowiedzi na wiadomość od Sprzedawcy, Sprzedawca będzie uprawniony do wszczęcia procedury złożenia przedmiotu do depozytu sądowego i/lub do podjęcia działań mających na celu odstąpienie od umowy sprzedaży, a także do dochodzenia naprawienia szkody, w tym zwrotu Kosztów.

§ 9

Zwrot kosztów dostawy

  1. Konsument lub Klient-Konsument nie ponosi kosztu zwrotu, za wyjątkiem zwykłych kosztów zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedawcy
  2. Zwykłe koszty zwrotu, które ponosi Konsument lub Konsument-Klient to w szczególności koszty opakowania do wysyłki i opłaty za nadanie przesyłki do Sprzedawcy.
  3. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lun Klientowi-Konsumentowi koszt dostawy Towaru liczony jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy dostępny w ofercie Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztu dostawy Towaru do Konsumenta lub Klienta-Konsumenta w sytuacji, gdy:
   a) Sprzedawca dostarczył Towar w formie darmowej dostawy
   b) Konsument lub Konsument-Klient zwraca część zamówionych Towarów, a koszty dostawy nie były liczone od sztuki tylko od całości zamówienia.

§ 10

Zasady reklamacji na postawie rękojmi

  1. Konsument lub Klient-Konsument ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, w okresie 2 lat od momentu wydania Towaru w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną.
  2. Konsument lub Klient-Konsument może złożyć Sprzedawcy żądanie wynikające z rękojmi w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
  3. Wszelkie reklamacje Kupujących powinny być wysyłanie w formie pisemnej lub na adres e-mail Sprzedawcy.
  4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając odpowiedź na wskazany przez Konsumenta lub Klienta-Konsumenta adres e-mail lub adres korespondencyjny.
  5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
   a) imię i nazwisko, adres, kod pocztowy
   b) nazwę zakupionego Produktu
   c) opis reklamacji
   d) datę ujawnienia się wady Produktu
   e) potwierdzenie dokonania zakupu u Sprzedawcy (dowód zakupu, nr zamówienia, potwierdzenie płatności, e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, etc.)
  6. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Klientowi-Konsumentowi koszt odesłania reklamowanego Towaru, niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji z tytułu rękojmi.

§ 11

Gwarancja

  1. Niektóre Towary mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Gwaranta.
  2. Jeśli dany Towar jest objęty gwarancją to do niego dołączony jest przez Gwaranta dokument gwarancyjny.
  3. Okres gwarancji oraz zakres odpowiedzialności Gwaranta jest określony w oświadczeniu gwarancyjnym oraz opisie Towaru.
  4. Uprawnienia przyznane z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wskazanych w rękojmi.

§ 12

Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Zasady przetwarzania danych oraz prawa Kupujących w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Polityka prywatności
  3. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, któych dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.
  4. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych z:
   a) składaniem i realizacją Zamówień w Sklepie
   b) założeniem Konta w Sklepie
   c) zapisaniem Kupującego do newsletter,
   d) dokonaniem oceny Sklepu, Produktu lub Towaru
   e) kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak i telefonicznie lub mailowo na bezpośrednie adresy Sprzedawcy podane na stronie Sklepu.

§ 13

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu oraz Produktów i Usług

  1. Do korzystania ze sklepu niezbędne jest posiadanie przez Kupującego:
   a) urządzenia z dostępem do Internetu (komputer, tablet, telefon)
   b) odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies oraz skrypty Javascript.
   c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail, umożliwiające odbieranie wiadomości przez Kupującego.
  2. Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:
   a) aktualny system antywirusowy
   b) skuteczną zaporę bezpieczeństwa
   c) zainstalowane dostępne aktualizację systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej
   d) aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej
   e) oprogramowanie umożliwiające odczyt dokumentów PDF
  3. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przestawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogólne nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają do niego wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

§ 14

Rejestracja w Sklepie i założenie Konta

  1. Kupujący w trakcie dokonywania Zamówienia może zarejestrować się w sklepie.
  2. Założenie Konta jest dobrowolne lecz jest ono niezbędne do składania Zamówień.
  3. Podczas rejestracji Konta Kupujący podaje swoje dane identyfikacyjne i adresowe, a także adres e-mail.
  4. Kupujący jest zobowiązany do nieujawniania danych do logowania do Konta Sklepu osobą trzecim.
  5. Kupujący, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Sprzedawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 dni.
  6. Sprzedawca chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą Konta poinformuje Kupującego na adres e-mail podany przez niego podczas rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Kupującego

§ 15

Newsletter

  1. Kupujący w trakcie realizacji Zamówienia, jak i niezależnie od niego, może zapisać się do Newslettera Sprzedawcy.
  2. Newsletter polega na wysyłaniu Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.
  3. Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informację
  4. Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięcie w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.
  5. Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji.
  6. Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.

§ 16

Formularz Kontaktowy

  1. Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu.
  2. Korzystanie przez Kupującego z formularza jest dobrowolne.
  3. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, poprzez który Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
  4. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których te dane dotyczą, zostały opisane w Polityce Prywatności.

 § 17

Autorskie prawa majątkowe

  1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom trzecim, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
  2. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.
  3. W przypadku naruszenia autorskich praw majątkowych do zdjęć, nazw, znaków towarowych Sklepu, w tym wchodzących w ich skład elementów graficznych, oprogramowania oraz baz danych osoba, która dokonała naruszenia (w tym Kupujący), ponosi z tego tytułu odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o prawie autorskim lub w przepisach z zakresu własności intelektualnej.

§ 18

Platforma ODR.

  1. Platforma ODR (Online Dispute Resolution) to interaktywna strona internetowa dla Konsumentów i Sprzedawców pragnących pozasądowo rozwiązać spór.
  2. Platforma ODR jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
  3. Za pośrednictwem platformy ODR Konsument mieszkający na terenie UE, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu może złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez Internet od Sprzedawcy z siedzibą na terenie UE, Norwegii, Islandii lub Lichtensteinu.
  4. Złożenie skargi odbywa się poprzez wypełnienie elektronicznego formularza i znalezienie właściwego podmiotu, który zajmie się rozwiązaniem sporu.
  5. Wszystkie podane na platformie instytucje zostały poddane weryfikacji, gwarantującej spełnianie przez nich odpowiednich przepisów i ich zarejestrowanie przez organy krajowe. Na terytorium RP tym organem jest – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 19

Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu online zastosowanie mają odpowiedni powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
  2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego. Konsument ma ponadto prawo do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości przemiennej.
  3. Miejscem spełnienia świadczenia jest w szczególności oznaczone miejsce, do którego Sprzedawca jest obowiązany zgodnie z umową przesłać Towar Kupującemu.
  4. Konsument posiada także uprawnienie do przekazania sporu do podmiotu uprawnionego do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 09.11.2016) bez uszczerbku dla możliwości wytoczenia powództwa przed sądem powszechnym.
  5. Kupujący mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu Sklepu online w każdym czasie na Stronie sklepu.
  6. Niniejszy Regulamin Sklepu Online wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
  8. Nowy lub zmieniony Regulamin wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.